Czy notariusz może sporządzić akt notarialny poza kancelarią?

zgromadzenie wspólników
Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
12 maja, 2023
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
24 maja, 2023

Co do zasady, notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej (art. 3 ustawy – Prawo o notariacie). Tzw. „czynności notarialne wyjazdowe” – odbywające się poza siedzibą kancelarii, stanowią wyjątek przewidziany przez ustawodawcę. Przepis stanowi, że czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Szczególne okoliczności dokonywania czynności wyjazdowych.

Pojęcie „szczególnych okoliczności” nie zostało prawnie zdefiniowane. Przyjmuje się, że zły stan zdrowia klienta, czy też problemy z poruszaniem się, to okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu notariusza. Innym przykładem może być pobyt klienta w miejscu, z którego nie ma możliwości swobodnego wyjścia, np. areszt, zakład karny. Wyjątkową okolicznością jest również sytuacja, gdy w czynności notarialnej bierze udział wiele osób i nie zmieszczą się w kancelarii notarialnej. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi w przypadku spisania protokołów zgromadzeń wspólników spółek handlowych lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy czy zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga to, że ocena „szczególnych okoliczności” nie może być dowolna. Nie może też świadczyć o dyspozycyjności zawodowej notariusza. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, zgoda stron i notariusza na dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią, ani ich wygoda nie są szczególnymi okolicznościami w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o notariacie.

Kiedy akt notarialny nie może być spisany w kancelarii notarialnej?

Charakter czynności uzasadniającej dokonanie jej poza kancelarią to przede wszystkim sporządzanie protestów weksli i czeków, niektórych protokołów zdarzeń, a także spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników spółek handlowych i walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Przed każdą wyjazdową czynnością notarialną poleca się skontaktować z kancelarią notarialną w celu ustalenia możliwości jej dokonania oraz doprecyzowania szczegółów. W przypadku nieuzasadnionego dokonania czynności notarialnej poza kancelarią, notariusz naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną. Należy również pamiętać, że czynności takie wiążą się z dodatkową opłatą.