Ile kosztuje notariusz?

testament spisywanie
Testament – jak przepisać majątek?
27 marca, 2020
zarząd sukcesyjny
Zarząd sukcesyjny? Przedsiębiorco, zabezpiecz swoją firmę na wypadek śmierci!
7 kwietnia, 2020
ile kosztuje notariusz wynagrodzenie

Ile kosztuje notariusz? To zagadnienie, które nurtuje wielu klientów. Koszty notarialne to tak naprawdę powszechne określenie ogółu kwot płaconych w Kancelarii Notarialnej.

Na koszty te składają się:

  • wynagrodzenie notariusza;
  • podatki;
  • opłaty sądowe w związku z wpisem w księdze wieczystej;
  • opłaty rejestracyjne.

Podatki oraz opłaty notariusz w imieniu klientów przesyła do właściwych instytucji, głównie urzędu skarbowego oraz odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego. Najbardziej popularną umową notarialną jest umowa sprzedaży nieruchomości, której zawarcie powoduje powstanie obowiązku pobrania przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości rynkowej.

Jeżeli umowa spisywana przed notariuszem dotyczy przeniesienia własności nieruchomości bądź jej obciążenia, np. hipoteką czy służebnością, to notariusz musi o takiej umowie zawiadomić sąd wieczystoksięgowy celem zaktualizowania wpisów w księdze wieczystej. Jeżeli natomiast czynność notarialna ma być zarejestrowana w rejestrze, np. rejestrze poświadczenia dziedziczenia, to notariusz naliczy dodatkową opłatę rejestracyjną.

Wynagrodzenie notariusza

Wynagrodzenie notariusza wyliczane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz jest ustalane przy uwzględnieniu nakładu pracy koniecznego do dokonania czynności oraz zakresu odpowiedzialności za dokonywane czynności. 

Wynagrodzenie notariusza to:

  • koszt sporządzenia aktu notarialnego;
  • koszt wypisów.

Wypisy są wiernym odtworzeniem oryginału aktu notarialnego, a każda ze stron otrzymuje swój egzemplarz, ponadto notariusz – wysyłając wypis aktu notarialnego – zawiadamia urzędy, sądy czy spółdzielnię mieszkaniową o czynnościach, które miały miejsce w jego kancelarii.

Za czynności wyjazdowe w sytuacjach uzasadnionych oraz niedzielę i święta notariusz może ustalić dodatkowe wynagrodzenie.

Kto ponosi koszty notarialne?

Należy tu ponownie sprecyzować o których kosztach mowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi zawsze podatnik, czyli np. kupujący nieruchomość, opłatę sądową ponosi wnioskodawca, a więc ta osoba, która kieruje do sądu żądanie wpisu w księdze wieczystej. Jeżeli natomiast chodzi o wynagrodzenie notariusza, to strony ustalają między sobą która z nich pokryje ten koszt. Czasem zdarza się, że tę kwestię rozstrzyga przepis prawa i tak np. jest w przypadku umowy deweloperskiej, której koszty obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.