Sprawy spadkowe

Testament notarialny - gwarancja bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą Prawo o Notariacie, testament powinien zostać sporządzony przez notariusza lub asesora notarialnego, odczytany spadkodawcy i podpisany w obecności notariusza. Testament, podobnie jak i inne akty sporządzone przez notariusza, powinien być zrozumiały i przejrzysty. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, powinien wytłumaczyć testatorowi treść przepisów, znaczenie używanych pojęć.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu spadku, o jego odrzuceniu lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa się przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza. Niezbędnymi warunkami do tego są: obecność wszystkich osób wchodzących w grę jako spadkobiercy i brak sporu między nimi co do sposobu i osób biorących udział w dziedziczeniu.

Sprawy spadkowe

Skomplikowane przepisy prawa sprawiają, że uregulowanie spraw spadkowych to nieraz ciężka, żmudna i czasochłonna praca nie tylko dla notariusza, ale i dla samych zainteresowanych! Do ogółu spraw spadkowych, które można załatwić w kancelarii notarialnej należą:

  •  testamenty,
  • odrzucenia bądź przyjęcia spadku,
  • przeprowadzenie „sprawy spadkowej”, czyli sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • zrzeczenie się dziedziczenia,
  • podział masy spadkowej.

Notariusz NOTUS chętnie udzieli informacji w powyższym zakresie i wyjaśni skutki prawne każdej z w/w czynności.