Sukcesja decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa

zarząd sukcesyjny
Zarząd sukcesyjny? Przedsiębiorco, zabezpiecz swoją firmę na wypadek śmierci!
7 kwietnia, 2020
Przekształcenie użytkowania wieczystego
15 maja, 2020
sukcesja decyzji administracyjnej

W ramach Pakietu Przyjazne Prawo zmodyfikowano ustawę o zarządzie sukcesyjnym. Z dniem 1 stycznia 2020 roku pojawiła się możliwość przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa decyzji administracyjnych związanych prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Stan prawny przed nowelizacją

Przed nowelizacją, prawo nie przewidywało możliwości przeniesienia praw i obowiązków z decyzji na następcę. W przypadku zaplanowania przekazania przedsiębiorstwa opartego na decyzjach (koncesjach, licencjach czy zezwoleniach) w ręce następców, mogło okazać się nieskuteczne w tym zakresie. Natomiast jedynym sposobem przeniesienia praw i obowiązków z decyzji było przekształcenie przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalność gospodarczej w spółkę kapitałową, co wiązało się również ze zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie.

W jaki sposób następuje sukcesja decyzji administracyjnych?

Nowa ustawa wprowadza możliwość złożenia do organu, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosku o przeniesienie uprawnień z tej decyzji na nabywcę przedsiębiorstwa.

Za nabywcą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym uznaję się przedsiębiorcę, który na podstawie umowy nabył przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w całości, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 tej ustawy, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu, jeżeli nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło bezpośrednio od:

  1. przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG;
  2. przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jego małżonka;
  3. przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej.

Nabywca przedsiębiorstwa może złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o przeniesienie na niego tej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, przenosi, w drodze decyzji, decyzję związaną z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa przez dokonanie zmiany decyzji związanej z przedsiębiorstwem w zakresie jej adresata, jeżeli:

  1. są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach;
  2. nabywca przedsiębiorstwa przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1;
  3. nabywca przedsiębiorstwa oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków;
  4. nabywca przedsiębiorstwa przedłoży pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem – w przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób.

Oznacza to, że nabywca przedsiębiorstwa musi spełniać takie same wymogi, jak przedsiębiorca, który uzyskał decyzję administracyjną. Dlatego przed nabyciem przedsiębiorstwa istotnym jest w szczególności dokonanie analizy wymogów prawnych w zakresie prowadzonej  działalności. Organ administracyjny, który przenosi decyzję administracyjną zobowiązany jest sprawdzić, czy nabywca przedsiębiorstwa spełnia wymogi stawiane wobec pierwotnego przedsiębiorcy, a zatem czy decyzja administracyjna może być kontynuowana.

Zaletą nowelizacji jest niewątpliwie możliwość wykonywania działalności objętej decyzją administracyjną przez nabywcę przedsiębiorstwa na przykład w zakresie koncesji na sprzedaż alkoholu czy paliwa, już od momentu złożenia wniosku. Nabywca przedsiębiorstwa zachowuje płynność w funkcjonowaniu i może w dalszym ciągu generować przychody. 

Wygaśnięcie i odmowa przeniesienia decyzji związanej z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa

Jeżeli nabywca przedsiębiorstwa nie złoży wniosku o przeniesienie decyzji administracyjnej to decyzja wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku, gdy nie zostały spełnione wymogi związane z przeniesieniem decyzji administracyjnej, organ administracji odmawia w drodze decyzji, przeniesienia decyzji związanej z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwem.