Notariusz Katowice

Notariusz Katowice

Kancelaria Notarialna Notus oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z zachowaniem etyki zawodowej notariusza, zapewniając tym samym prawne bezpieczeństwo swoim klientom.

Notariusze naszej kancelarii charakteryzują się rzetelnością, solidnością oraz bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu gwarantujemy klientom najwyższą jakość obsługi. Każdego klienta Kancelaria Notarialna w Katowicach traktuje indywidualnie, z okazanym szacunkiem i należytą powagą.

W naszej kancelarii uzyskają Państwo fachowe i wyczerpujące informacje m.in. w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonywania konkretnych czynności notarialnych, potencjalnego wynagrodzenia notariusza czy wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariusz u.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy zarówno podczas spotkania w siedzibie kancelarii notarialnej, jak również drogą telefoniczną lub mailową w godzinach urzędowania. Wszelkie porady prawne, informacje oraz konsultacje notarialne udzielane są bezpłatnie. Nasi notariusze komunikują się także w języku angielskim.

Notariusz Aleksandra Reck

Notariusz Aleksandra Reck

Notariusz Marta Wróbel-Konsek

Notariusz Marta Wróbel-Konsek

Czynności notarialne

Notariusz jest – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – osobą zaufania publicznego, powoływany zostaje przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Istnieje szeroki zakres czynności, których ważność jest ustawowo uzależniona od formy aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży nieruchomości). Notariusz często staje się też „gwarantem bezpieczeństwem” przy zawieraniu przez strony czynności niewymagających formy aktu notarialnego bądź notarialnego poświadczenia (np. cesja wierzytelności, poświadczenie podpisów na wekslu). Dzieje się tak np. gdy strony chcą wzmocnić prawny charakter zawieranej transakcji, mieć pewność prawidłowego zawarcia umowy lub po prostu zostać dobrze poinformowani o prawnych konsekwencjach zawieranej czynności.

Akty notarialne, dokumentujące czynności notarialne mają charakter dokumentów urzędowych i stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.
Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Z uwagi na to, że obowiązkiem notariusza jest zapobieganie sporom sądowym notariusz omawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Co do zasady notariusz sprawuje urząd tylko w jednej kancelarii, np. Notariusz Notus, Katowice, ul. Gliwicka 2/8. Jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności (np. gdy potrzebne jest zaprotokołowanie uchwał poddanych pod głosowanie na zgromadzeniu wspólników) bądź też występują szczególne okoliczności (np. z uwagi na wiek bądź stan zdrowia strona nie może się stawić do kancelarii), możliwe jest dokonanie czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii.

Przy sporządzaniu czynności notarialnych zawsze konieczna jest obecność notariusza bądź jego należycie umocowanego zastępcy. Tylko w takich przypadkach mamy do czynienia z ważnymi czynnościami notarialnymi.

Notariusz Katowice – jaki zakres usług?

Kancelaria notarialna Notus świadczy następujący katalog czynności notarialnych:

 • akty notarialne – sporządzane, gdy wymaga tego przepis prawa albo gdy strony pragną nadać czynności prawnej taką formę; obejmują umowy (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, przeniesienia własności, ugody alimentacyjne, zrzeczenie się dziedziczenia) albo oświadczenia (np. ustanowienie hipoteki, pełnomocnictwo, odrzucenie spadku);
 • akty poświadczenia dziedziczenia – sporządzane w celu przeprowadzanie postępowania spadkowego;
 • poświadczenia np. podpisów, kopii, daty pewnej oraz pozostawania przy życiu;
 • doręczanie oświadczeń złożonych notariuszowi zarówno w formie ustnej jak i pisemnej wskazanym podmiotom;
 • protokoły dotyczące spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także dotyczące innych czynności, które mają dla strony znaczenie prawne, np. protokół niestawiennictwa czy protokół otwarcia sms/maila/strony internetowej;
 • protesty weksli i czeków;
 • depozyty notarialne, czyli przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych w związku z dokonywaną inną czynnością w Kancelarii Notarialnej;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Nasze biuro notarialne w Katowicach dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Wyjaśniamy treść umów, dbamy o naszych Klientów

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, wiemy, jak ważna dla Państwa jest przejrzysta i zrozumiała forma dokumentów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by treść zawieranych umów była przystępna, a strony były świadome konsekwencji prawnych. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania, tak aby mieli Państwo pewność zawieranej czynności notarialnej. Starannie analizujemy też postanowienia samej umowy i w razie wątpliwości bądź niezgodności z prawem, odmawiamy dokonania czynności. Na odmowę dokonania czynności notarialnej przysługuje stronie zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Co ważne, notariusz Notus, podobnie, jak każda inna kancelaria notarialna jest w obowiązku przestrzegania zasad moralnych i etycznych zawodu notariusza. Ich katalog szczegółowo wymieniony jest w uchwale Krajowej Izby Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 roku Kodeks Etyki Notariusza. Warto jednak nadmienić, że notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą samego notariusza lub jego małżonka, krewnych, powinowatych i innych osób określonych w ustawie Prawo o notariacie. Notariusz, podobnie jak sędzia, ma być bezstronny, stąd między innymi zakaz dokonywania czynności na swoją rzecz.

Koszty notarialne i zwolnienia z opłat

Ile kosztują usługi notariusza? Opłaty notarialne są sztywno określone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oprócz wskazanych kwot, możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach pobranie dodatkowych opłat np. tytułem zwrotu koszów przejazdu. Warto jednak podkreślić, że istnieje możliwość zwolnienia od kosztów wynagrodzenia notariusza. Przewiduje to art. 6 ustawy Prawo o notariacie z 1991 roku. Zgodnie z nim osoba, która „nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia”. Następnie sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

powrót

Fuzje i przejecia

Fuzje, przejęcia i przekształcenia należą do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów prawnych wymagających zaangażowania wyspecjalizowanego w tym zakresie notariusza. Posiadamy bogate doświadczenie w tej specjalizacji. Tylko w roku 2014 ogólna wartość transakcji z udziałem naszej Kancelarii przekroczyła ponad 300 mln euro. Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych klientów współpracujemy z kancelariami prawnymi oraz rekomendujemy zaufanych doradców podatkowych.

Fuzje i przejecia

powrót

Prawo handlowe

Naszym klientom korporacyjnym oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno w zakresie zakładania spółek, fundacji i stowarzyszeń, jak i przekształcania, łączenia czy przejmowania spółek już istniejących (tzw. transakcje M&A). Ponadto zapewniamy naszym klientom również bieżącą obsługę prawną zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników (lub walnych zgromadzeń). W ofercie świadczonych przez kancelarię usług znajdują się również te związane z różnego rodzaju kontraktami handlowymi.

Czytaj więcej…

powrót

Nieruchomości

Aby zrealizować postulat pewności obrotu prawnego nieruchomościami, obrót ten dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Tylko pozornie transakcje dotyczące nieruchomości wydają się łatwe. Naszym celem jest zabezpieczanie interesów stron w możliwie najwyższym stopniu. W ramach tej specjalizacji sporządzamy między innymi umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności, a ponadto protokołujemy uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz pomagamy przy czynnościach podziału bądź łączenia lokali. Doświadczeni w tej dziedzinie prawnicy przygotowują niezbędne umowy oraz wszelkie dokumenty, zwracając jednocześnie uwagę na podatkowe i finansowe aspekty inwestycji.

czytaj więcej…

powrót

Sprawy małżeńskie

Wszystkie majątkowe umowy małżeńskie dla swej ważności wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Umowa wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków oraz inne umowy majątkowe wywołują szereg skutków nie tylko w sferze prawnorodzinnej i rzeczowej, ale również rzutują na sytuację finansową oraz podatkową małżonków. Obsługując naszych klientów, zawsze mamy na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w zakresie umów majątkowych małżeńskich oraz umów o podział majątku wspólnego w zakresie ruchomości i nieruchomości, a ponadto pomagamy zawierać porozumienia dotyczące zasad spłaty kredytów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowani specjaliści pozwolą naszym klientom przechodzić przez powyższe procesy w sposób szybki i bezpieczny.

Czytaj więcej…

powrót

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe swoim zakresem obejmują wiele umów bądź oświadczeń, które mają niezwykle istotne skutki. Naszym klientom kompleksowo pomagamy uregulować wszelkie sprawy spadkowe, zaczynając od przyjęcia spadku, następnie notarialnego stwierdzenia spadku – które obecnie stanowi alternatywę do długiego postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem, kończąc na dokonaniu działu spadku w zakresie wszelkich rzeczy i praw które przysługiwały zmarłemu. Ponadto w ramach tej specjalizacji sporządzamy testamenty oraz umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, które w ostateczny i w zasadzie niepodważalny sposób regulują proces dziedziczenia.

Czytaj więcej…

powrót

Umowy deweloperskie

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie niezwykle istotna ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która wprowadziła kompleksowe rozwiązania dotyczące transakcji na rynku deweloperskim. Już sama nazwa ustawy wskazuje, że głównym jej celem jest ochrona praw osób nabywających od deweloperów lokal mieszkalny czy też dom jednorodzinny. Umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, inaczej jest nieważna. Ta najwyższa w polskim porządku prawnym forma ma na celu zapewnić bezpieczeństwo obrotu oraz dokonanie transakcji pod czujnym okiem notariusza, który zobligowany jest zabezpieczyć interesy obu stron. Nasza kancelaria od wielu już lat uczestniczy w procesach deweloperskich, począwszy od nabycia gruntów pod inwestycję, a skończywszy na sprzedaży wybudowanych nieruchomości.

Czytaj więcej…

Notus - Notariusz w Katowicach - lokalizacja

Kancelaria Notarialna NOTUS znajduje się w centrum Katowic – tj. przy ul. Gliwickiej 2 (budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę), tuż obok Placu Wolności oraz w sąsiedztwie ulic Sobieskiego i Opolskiej. Parkingi miejskie znajdują się przy wspomnianych ulicach, a przy ul. Sobieskiego do dyspozycji zmotoryzowanych dostępny jest także parking płatny. Dogodna lokalizacja sprawia, że dojazd do kancelarii nie stanowi trudności nawet w tak dużym mieście, jak Katowice. Notariusz Notus to gwarancja świadczenia usług notarialnych szybko, wygodnie i profesjonalnie.

Notariusz Notus - Godziny urzędowania

Kancelaria notarialna Katowice


Kancelaria Notarialna czynna:

Nasi notariusze dostępni są dla Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Istnieje możliwość spotkania z notariuszem lub przeprowadzenia czynności notarialnej o innej porze każdego dnia tygodnia, także w weekendy oraz święta. W przypadku zainteresowania spotkaniem poza godzinami funkcjonowania kancelarii, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu.

Kancelaria Notarialna Katowice A. Reck, M. Wróbel-Konsek | Wykonanie: Esoft