Wymagane dokumenty

Pełnomocnictwo

 1. podstawowe dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa (tzw. Mocodawcy) – imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, stan cywilny, a także imiona rodziców. Z kolei w przypadku, kiedy Mocodawca jest osobą prawną bądź innym podmiotem, przekazane muszą zostać następujące informacje – Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby firmy,
 2. dane Pełnomocnika/Pełnomocników – imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,
 3. w sytuacji, kiedy Mocodawca chce ustanowić kilku Pełnomocników potrzebna jest informacja czy mogą działać tylko łącznie, czy też każdy z nich może funkcjonować samodzielnie,
 4. informacja czy Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw,
 5. określenie zakresu pełnomocnictwa, czyli w jakich sprawach Pełnomocnik/Pełnomocnicy będą mogli reprezentować Mocodawcę,
 6. określenie terminowości pełnomocnictwa – jeżeli Mocodawca chce, aby pełnomocnictwo było ważne w ciągu ściśle określonego okresu, brak takiej adnotacji w dokumencie pełnomocnictwa oznacza, że jest ono udzielone bezterminowo. Odwołać pełnomocnictwo można w zasadzie w każdym czasie, bez względu na formę sporządzenia pełnomocnictwa, skuteczne odwołanie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia Pełnomocnikowi przez Mocodawcę, np. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Uwaga!

Mocodawca musi być obecny podczas udzielania pełnomocnictwa, natomiast obecność Pełnomocnika nie jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Testament

Dane testatora – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania oraz dane Spadkobiercy – imię i nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, nr księgi wieczystej.
Uwaga!

Z uwagi na trudną tematykę spraw spadkowych oraz różnorodność testamentów zalecane jest, aby przed spisaniem testamentu umówić się z Notariuszem na bezpłatną konsultację.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Poświadczenie podpisu

Do poświadczenia podpisu konieczna jest obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony, wraz z aktualnym dokumentem tożsamości oraz dokumentem, pod którym złożony ma zostać podpis. Podpis pod dokumentem składany jest w obecności notariusza, a w przypadku, kiedy podpis został już uprzednio złożony do dokumencie, wystarczające jest uznanie przed Notariuszem przez osobę, której podpis znajduje się na dokumencie, własnoręczności podpisu.

Darowizna mieszkania/działki

 1. dane osoby bądź osób, które chcą dokonać darowizny (tzw. Darczyńca/Darczyńcy) – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, nr NIP – jeżeli jest przedsiębiorcą, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, stan cywilny wraz z informacją o małżeńskim ustroju majątkowym, tzn. czy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, a także imiona rodziców. Z kolei w przypadku, kiedy Darczyńca jest osobą prawną bądź innym podmiotem, przekazane muszą zostać następujące informacje: Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby firmy, a ponadto tekst jednolity umowy spółki/statutu spółki wraz z odpowiednimi uchwałami organów spółek na dokonanie czynności prawnej,
 2. dane osoby bądź osób, którym przekazana zostanie darowizna (tzw. Obdarowany/Obdarowani) – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, stan cywilny wraz z informacją o małżeńskim ustroju majątkowym, tzn. czy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, a także imiona rodziców. Z kolei w przypadku, kiedy Obdarowany jest osobą prawną bądź innym podmiotem, przekazane muszą zostać następujące informacje: Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby firmy, a ponadto tekst jednolity umowy spółki/statutu spółki wraz z odpowiednimi uchwałami organów spółek na dokonanie czynności prawnej,
 3. informacja na temat potencjalnego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy osobą chcącą dokonać darowizny (Darczyńcą), a osobą, której przekazana zostanie darowizna (Obdarowany),
 4. określenie przedmiotu darowizny oraz jej wartości wraz z krótkim opisem stanu fizycznego przedmiotu darowizny (nr księgi wieczystej – jeżeli jest założona, jeżeli przedmiotem darowizny jest spółdzielcze własnościowe prawo to zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, a jeżeli nieruchomość gruntowa to wypis z rejestru gruntu, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty uzgodnione z notariuszem),
 5. informacja czy Darczyńca zastrzega sobie służebność mieszkania.

Sprzedaż mieszkania/działki

 1. dane osobowe Sprzedającego/Sprzedających –  imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, nr NIP – jeżeli jest przedsiębiorcą, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, stan cywilny wraz z informacją o małżeńskim ustroju majątkowym, tzn. czy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, a także imiona rodziców. Z kolei w przypadku, kiedy Sprzedający jest osobą prawną bądź innym podmiotem, przekazane muszą zostać następujące informacje: Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby, a ponadto tekst jednolity umowy spółki/statutu spółki wraz z odpowiednimi uchwałami organów spółek na dokonanie czynności prawnej,
 2. dane osobowe Kupującego/Kupujących – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, stan cywilny wraz z informacją o małżeńskim ustroju majątkowym, tzn. czy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, a także imiona rodziców. Z kolei w przypadku, kiedy Kupujący jest osobą prawną bądź innym podmiotem, przekazane muszą zostać następujące informacje: Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby, a ponadto tekst jednolity umowy spółki/statutu spółki wraz z odpowiednimi uchwałami organów spółek na dokonanie czynności prawnej,
 3. określenie przedmiotu sprzedaży wraz z krótkim opisem stanu fizycznego przedmiotu sprzedaży (nr księgi wieczystej – jeżeli jest założona, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo to wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej, a jeżeli nieruchomość gruntowa to wypis z rejestru gruntu, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty uzgodnione z notariuszem),
 4. informacja dotycząca ceny oraz wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży, sposób zapłaty – gotówka/przelew, terminy zapłaty poszczególnych rat, nr konta bankowego Sprzedającego,
 5. informacja, kiedy przedmiot sprzedaży będzie wydany Kupującemu,
 6. jeżeli Kupujący finansuje nabycie kredytem bankowym wymagane jest przedłożenie umowy kredytu wraz z dokumentami bankowymi.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Od pewnego już czasu notariusze mogą, podobnie jak sądy, prowadzić postępowania spadkowe. Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej Notariusz wydaje tzw. Akt Poświadczenia Dziedziczenia, który ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Podstawowe dane i informacje, które należy przekazać Notariuszowi przed dokonaniem czynności:

 1. dane osobowe Spadkodawcy: imię i nazwisko, ostatni adres zamieszkania, imiona rodziców, numer PESEL zmarłego,
 2. dane osobowe Spadkobierców: imiona, nazwiska, serie i numery dowodów tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców,
 3. wymagane dokumenty (odpisy skrócone aktów stanu cywilnego): akt zgonu Spadkodawcy, akt małżeństwa Spadkodawcy, akty urodzenia Spadkobierców, którzy nie zmienili nazwisk bądź akty małżeństwa Spadkobierców, którzy zmienili nazwiska,
 4. informacja: czy Spadkobierca sporządził kiedykolwiek testament (nawet, kiedy ten testament byłby już odwołany), czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, czy któryś ze Spadkobierców został uznany za niegodnego dziedziczenia, czy orzeczono separację Spadkodawcy z jego współmałżonkiem,
 5. nr księgi wieczystej, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość/spółdzielcze własnościowe prawo.

Małżeńskie umowy majątkowe (również zawierane przed zawarciem związku małżeńskiego)

Podstawowym ustrojem majątkowym obowiązującym między małżonkami jest tzw. wspólność majątkowa. Ustrój ten, za zgodą obu stron, można zmienić zawierając określoną umowę majątkową przed Notariuszem. Najczęściej małżonkowie, ale również narzeczeni zwierają, tzw. rozdzielność majątkową (intercyza), która skutkuje m.in. brakiem odpowiedzialności majątkowo-finansowej za zobowiązania współmałżonka.

Oprócz rozdzielności majątkowej, w małżeństwie może obowiązywać ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ustrój zawężonej bądź rozszerzonej wspólności. Każdą umowę majątkową małżeńską można, z wyłączeniem wyjątków, zmienić bądź rozwiązać w dowolnym czasie.

Osoby chcące zawrzeć umowę majątkową małżeńską powinny stawić się do Kancelarii z dowodami osobistymi/paszportami oraz z aktem małżeństwa – jeżeli są już małżeństwem.

Poddanie się egzekucji (najem okazjonalny)

 1. dane osoby, która składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także imiona rodziców. Z kolei w przypadku, kiedy poddający się egzekucji jest osobą prawną bądź innym podmiotem, przekazane muszą zostać następujące informacje: Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby,
 2. umowa, z której wynika obowiązek zapłaty/wydania rzeczy – np. umowa najmu, pożyczki.

Podział spadku/podział majątku

 1. dane osób, które dzielą się majątkiem – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także imiona rodziców oraz informacją o stanie cywilnym w chwili nabycia spadku jak i obecnie oraz w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich informacja o umowach majątkowych małżeńskich,
 2. odpis postanowienia spadkowego/wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 3. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – w przypadku działu spadku,
 4. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – jeżeli umowa dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa bez księgi wieczystej,
 5. nr księgi wieczystej – jeżeli jest założona,
 6. wypis z rejestru gruntów- jeżeli przedmiotem umowy jest działka gruntu.

Hipoteka

 1. dane osób, które ustanawiają hipotekę – imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nr NIP – jeżeli jest przedsiębiorcą, a także imiona rodziców, Z kolei w przypadku, kiedy hipotekę ustanawia osoba prawna przekazane muszą zostać następujące informacje: Nr KRS oraz pełna nazwa firmy z danymi przedstawiciela – imię nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu osobistego, nr REGON, nr NIP oraz adres siedziby,
 2. dane wierzyciela hipotecznego – w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL, adres do doręczeń, w przypadku osób prawnych: firma spółki, Nr KRS, Nr REGON oraz adres siedziby,
 3. nr księgi wieczystej,
 4. suma hipoteki,
 5. wskazanie ogółu wierzytelności, które mają być objęte hipoteką – np. kwota pożyczki wraz z odsetkami i kosztami egzekucji,
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – jeżeli obciążana nieruchomość/ prawo zostały uprzednio nabyte w drodze dziedziczenia bądź darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku,
 7. podstawa ustanowienia hipoteki – umowa kredytu bankowego z oświadczeniami banku, umowa pożyczki, inna umowa, z której wynika zobowiązanie zabezpieczane hipoteką.